Saturday, June 5, 2010

An Urgent Message To All Canadians (Revιѕed)

An Urgent Message To All Canadians (Revιѕed)
ḋεƒεṉḋ τɾυτh ƒøɾ ρεαсε αṉḋ ƒɾεεḋøṃ
9/11 τɾυτh ώïll εṉḋ ρɾεṡεṉτ ώαɾ αṉḋ ρɾεṿεṉτ ƒυτυɾε ώαɾ.
 
 
ṡυρρøɾτ ÿøυɾ løсαl 9/11 τɾυτh ģɾøυρ ïṉ ḋεṃαṉḋïṉģ α сαṉαḋïαṉ ïṉṿεṡτïģατïøṉ ïṉτø 9/11. ïƒ ÿøυɾ сïτÿ ḋøεṡ ṉøτ hαṿε øṉε, ṡταɾτ øṉε.

9/11 tгยtђ ςคภค๔ค
ςคภค๔เคภ 9/11 tгยtђ קєtเtเ๏ภ

ṃυṡïс ~ α ρεɾƒεсτ сïɾсlε - ṡτɾαṉģεɾ

No comments: